skip to Main Content

Formació

Picto

Anàlisi comptable i financera

Ets capaç d’interpretar, diferenciar i valorar correctament la informació representada en els estats comptables anuals?

En aquest curs analitzaràs la informació comptable mitjançant l’ús de tècniques d’anàlisi econòmica financera i patrimonial, i la interpretació de manuals de procediment d’organitzacions tipus.

Destinataris

Gerents, empresaris, responsables d’administració i persones amb una base comptable que necessitin o vulguin conèixer aquesta part de la comptabilitat financera.

Durada

50 hores

Preu

375€

Modalitat

  • picto onlineOnline

Programa

Mòdul 1
1. Introducció
2. Balanç de situació
3. Compte de pèrdues i guanys
4. Estat de canvis en el patrimoni
5. Estat de fluxos d’efectiu
6. La memòria

Mòdul 2
1. Introducció
2. Solvència
3. Endeutament
4. El fons de maniobra
5. Període de maduració
6. Cash flow
7. Palanquejament operatiu i palanquejament financer
8. Llindar de rendibilitat
9. Rendibilitat financera i rendibilitat econòmica


Contacta'ns

Informació bàsica sobre el tractament de dades (Reglament (UE) 2016/679). Responsable del tractament: Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona. Finalitats: Gestió de la seva adhesió a la Cambra de Comerç de Barcelona i possibilitar la seva participació als diferents actes, jornades o activitats organitzats, o l’adhesió a una determinada comunitat. Enviament de comunicacions relacionades amb la Cambra de Comerç de Barcelona. Legitimació: El consentiment manifestat amb el seu registre a la Cambra de Comerç de Barcelona i tot el procés d’inscripció i un interès legítim de publicitar les activitats, respecte a l’enviament de comunicacions. Destinataris: Les dades no es cediran a tercers, llevat que ho exigeixi una llei o sigui necessari per la resolució de la consulta. Drets: Si desitja ampliar la informació a propòsit del tractament de les seves dades, o bé exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament o portabilitat de les seves dades, pot accedir a les nostres Polítiques de Privacitat o dirigir-se a Cambra en Av. Diagonal, nº 452. 08006 Barcelona o a lopd@cambrabcn.org

Esperi un moment

Back To Top